เกมวงปริศนาอักษรไขว์
มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเกิดความรู้ การอ่าน, การเขียน และมีความชำนาญในการใช้พจนานุกรม ดังนั้นการค้นหาคำตอบจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะให้คุณประโยชน์มาก เกมวงปริศนาอักษรไขว้จะต้องมีตัวอักษรแรก หรืออักษรตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ สามารถต่อเชื่อมกัน และสัมพันธ์กันทั้งในแนวขนานและในแนวตั้ง วิธีการเล่นจำแนกการพิจารณาออกเป็น ๒ ลักษณะ

ช่องที่ ๑ กำหนดให้ใส่พยัญชนะ ก ถึง ฮ
ช่องที่ ๒ กำหนดให้ใส่ สระคือ อะ และ อา หรือทั้งสองตัวตามความต้องการของการสะกดคำ
ช่องที่ ๓ กำหนดให้ใส่สระ คือ อุ และ อู
ช่องที่ ๔ กำหนดให้ใส่สระ เอ, แอ, ใอ, ไอ และ โอ
ช่องที่ ๕ กำหนดให้ใส่สระ และวรรณยุกต์ คือ อิ, อี, อึ, อือ, ไม้หันอากาศ, ไม้เอก, ไม้โท, ไม้ตรี, ไม้จัตวา, ไม้ไต่คู้ และการันต์ ตามความต้องการของการสะกดคำ

การเขียนและ การอ่านในแนวขนาน

หรือ ลักษณะการเขียนหนังสือปกติ คำถามและคำตอนในแนวอ่านขนาน ผู้สร้างต้นแบบจะเริ่มต้นตามลำดับจากแถวแรก (แถวที่ ๑) การตั้งคำถามแต่ละข้อจะเริ่มจาก ๑ก. หรือ ๑ข. ในแถวแรก โดยสังเกตได้จากช่องว่างที่กำหนดให้ใส่คำตอบในแต่ละแถว และจะต้องสามารถบรรจุตัวอักษรได้ตั้งแต่สองตัวอักษรขึ้นไป และตั้งคำถามตามลำดับลงไปทีละแถวจนถึงแถวที่ ๙
การเขียนและอ่านในแนวตั้ง

หรือ ลักษณะการเขียนอ่านลง ผู้ตั้งคำถามจะเริ่มคำถามตามลำดับแถวในแนวตั้ง (ดิ่ง) เริ่มจากแถวแรก (แถวอักษร ก ) เช่นเดียวกับการอ่านแนวขนาน ตามลำดับคำถามในแนวตั้งเช่น ก. ๑ หรือ ก. ๒ จากนั้นก็ตามด้วยแถวถัดไปจนถึงแถวสุดท้าย ฌ
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ คือ เกมตอบปัญหาเชาว์ เป็นเกมผสมตัวอักษรที่เกิดจากการตีความคำถาม เพื่อให้ความหมายของคำตอบ ผู้สนใจควรอ่านทำความเข้าใจคำถามทั้งหมดในแต่ละหัวข้อ แล้วพิจารณาหาคำตอบที่ง่ายก่อน ทดลองเขียนสะกดคำศัพท์บรรจุลงในช่องที่กำหนดด้วยดินสอ จากนั้นหาคำตอบถัดไปจากตัวสะกดที่มีแล้ว คำตอบที่ถูกต้องจะสามารถสังเกตได้ว่า "อักษรตัวหน้า(ตัวแรก) ตัวกลาง หรือตัวสุดท้ายจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งในแนวอ่านขนาน และในแนวอ่านลง ซึ่งจะต้องเป็นอักษรตัวเดียวกัน การเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน จะให้คุณประโยชน์มาก