เกมวงปริศนาอักษรไขว้ในกีฬาภาษาไทย
เป็นการพัฒนาการเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้จากการสะกดสร้างคำศัพท์บนแผ่นกระดาษ มาเล่นบนกระดานที่มีการกำหนดคะแนน จากการวางเบี้ยอักษรของการสร้างคำศัพท์แต่ละคำ
กระดานเกมวงปริศนาอักษรไขว์  
   
กระดานเกมวงปริศนาอักษรไขว์ในกีฬาภาษาไทย ประกอบด้วย ช่องวงกลม ๒๘๙ วง กำหนดค่าตามสี มีคำอธิบายกำกับสำหรับการเล่นเกมสะกดคำศัพท์ไว้อย่างสมบูรณ์ จำนวน ๖๕ ช่อง จำแนกออกเป็น ๕ ประเภทดังนี้  
     
  ๑. ช่องวงกลมช่องกลาง มีพื้นสีเขียว ล้อมด้วยเส้นกรอบสีแดง กำหนดเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเล่นสะกดสร้างคำศัพท์ ทั้งในแนวอ่านขนานและอ่านลง จะมีคะแนนพิเศษสำหรับผู้เล่นที่มีโอกาสเดินเกมเริ่มต้นเป็นคนแรกจะได้รับสิทธิรวมคะแนนทั้งคำ คูณด้วย ๒  
     
  ๒. ช่องวงกลมสำหรับอักษร คูณสอง มีพื้นสีเขียวล้อมด้วยเส้นกรอบสีเขียวเข้ม มีจำนวน ๑๒ ช่อง เมื่อผู้เล่นสามารถนำเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ไปวางบนช่องวงกลมดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับสิทธินำคะแนนของเบี้ยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์นั้น คูณ ๒ ทันที  
     
  ๓. ช่องวงกลมสำหรับอักษร คูณสาม มีพื้นสีเหลืองล้อมด้วยเส้นกรอบสีเหลือเข้ม มีจำนวน ๒๘ ช่อง เมื่อผู้เล่นสามารถนำเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ไปวางบนช่องวงกลมดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับสิทธินำคะแนนของเบี้ยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์นั้น คูณ ๓ ทันที  
     
  ๔. ช่องวงกลมสำหรับอักษรทั้งคำ คูณสอง มีพื้นที่สีม่วงล้อมด้วยเส้นกรอบสีม่วงเข้ม มีจำนวน ๑๒ ช่อง เมื่อผู้เล่นสามารถนำเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ไปวางบนช่องวงกลมดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับสิทธินำคะแนนรวมทั้งหมดของเบี้ยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมทั้งคำศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่ และคะแนนจากเบี้ยตัวอักษรตัวที่ต่อเชื่อมทั้ง พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ คูณด้วย ๒ ทั้งคำทันที  
     
  ๕. ช่องวงกลมสำหรับอักษรทั้งคำ คูณสาม มีพื้นที่สีแดงล้อมด้วยเส้นกรอบสีแดงเข้ม มีจำนวน ๑๒ ช่อง เมื่อผู้เล่นสามารถนำเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ไปวางบนช่องวงกลมดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับสิทธินำคะแนนรวมทั้งหมดของเบี้ยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมทั้งคำศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่ และคะแนนจากเบี้ยตัวอักษรตัวที่ต่อเชื่อมทั้ง พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ คูณด้วย ๓ ทั้งคำทันที  
     
     
  หมายเหตุ หากมีคำศัพท์ที่ผู้เล่นก่อนหน้าได้วางเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ลงบนช่องที่มีค่าคะแนนดังกล่าวช่องใดช่องหนึ่งแล้ว ผู้เล่นลำดับถัดมาไม่สามารถได้รับสิทธิจากค่าคะแนนนั้นอีก  
     
     
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ คือ เกมตอบปัญหาเชาว์ เป็นเกมผสมตัวอักษรที่เกิดจากการตีความคำถาม เพื่อให้ความหมายของคำตอบ ผู้สนใจควรอ่านทำความเข้าใจคำถามทั้งหมดในแต่ละหัวข้อ แล้วพิจารณาหาคำตอบที่ง่ายก่อน ทดลองเขียนสะกดคำศัพท์บรรจุลงในช่องที่กำหนดด้วยดินสอ จากนั้นหาคำตอบถัดไปจากตัวสะกดที่มีแล้ว คำตอบที่ถูกต้องจะสามารถสังเกตได้ว่า "อักษรตัวหน้า(ตัวแรก) ตัวกลาง หรือตัวสุดท้ายจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งในแนวอ่านขนาน และในแนวอ่านลง ซึ่งจะต้องเป็นอักษรตัวเดียวกัน การเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน จะให้คุณประโยชน์มาก