เกมวงปริศนาอักษรไขว้ในกีฬาภาษาไทย
เป็นการพัฒนาการเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้จากการสะกดสร้างคำศัพท์บนแผ่นกระดาษ มาเล่นบนกระดานที่มีการกำหนดคะแนน จากการวางเบี้ยอักษรของการสร้างคำศัพท์แต่ละคำ
   
เบี้ยตัวอักษร พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ จำแนกออกเป็น ๒ รูปแบบ  
     
  ๑. เบี้ยที่เป็นพยัญชนะ และเบี้ยเปล่า ออกแบบเป็นวงกลมเหมือนเบี้ยหมากรุก ตามต้นแบบของแผ่นเกมวงปริศนาอักษรไขว้ใน "กีฬาภาษาไทย" มีพยัญชนะไทยอยู่ตรงกลาง และมีค่าคะแนนของพยัญชนะกำกับอยู่ที่มุมด้านล่าง  
     
  ๒. เบี้ยที่เป็น สระ วรรณยุกต์ และเบี้ยเปล่า ออกแบบเป็นรูปวงรีคล้ายรูปใบไม้ ตามเอกลักษณ์ของต้นแบบมีอักษร สระ และวรรณยุกต์อยู่ตรงกลาง พร้อมค่าคะแนนที่มุมด้านล่าง สำหรับเบี้ยในแนวตั้ง และที่มุมด้านขวาสำหรับเบี้ยในแนวนอน  
     
  สามารถนำเบี้ยอักษรไทย พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ มาประกอบเรียงต่อสะกด สร้างคำศัพท์ได้ตามหลักภาษาไทย  
     
     
     
     
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ คือ เกมตอบปัญหาเชาว์ เป็นเกมผสมตัวอักษรที่เกิดจากการตีความคำถาม เพื่อให้ความหมายของคำตอบ ผู้สนใจควรอ่านทำความเข้าใจคำถามทั้งหมดในแต่ละหัวข้อ แล้วพิจารณาหาคำตอบที่ง่ายก่อน ทดลองเขียนสะกดคำศัพท์บรรจุลงในช่องที่กำหนดด้วยดินสอ จากนั้นหาคำตอบถัดไปจากตัวสะกดที่มีแล้ว คำตอบที่ถูกต้องจะสามารถสังเกตได้ว่า "อักษรตัวหน้า(ตัวแรก) ตัวกลาง หรือตัวสุดท้ายจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งในแนวอ่านขนาน และในแนวอ่านลง ซึ่งจะต้องเป็นอักษรตัวเดียวกัน การเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน จะให้คุณประโยชน์มาก