พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
เกมวงปริศนาอักษรไขว้
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ \ กำเนิดต้นแบบ :: กติการการเล่น  
     
  เกมวงปริศนาอักษรไขว์ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเกิดความรู้ การอ่าน, การเขียน และมีความชำนาญในการใช้พจนานุกรม ดังนั้นการค้นหาคำตอบจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะให้คุณประโยชน์มาก

เกมวงปริศนาอักษรไขว้ จะต้องมีตัวอักษรแรก หรืออักษรตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ สามารถต่อเชื่อมกัน และสัมพันธ์กันทั้งในแนวขนานและในแนวตั้ง วิธีการเล่นจำแนกการพิจารณาออกเป็น ๒ ลักษณะ

 
       
  การเขียนและ
การอ่านในแนวขนาน
หรือ ลักษณะการเขียนหนังสือปกติ คำถามและคำตอนในแนวอ่านขนาน ผู้สร้างต้นแบบจะเริ่มต้นตามลำดับจากแถวแรก (แถวที่ ๑) การตั้งคำถามแต่ละข้อจะเริ่มจาก ๑ก. หรือ ๑ข. ในแถวแรก โดยสังเกตได้จากช่องว่างที่กำหนดให้ใส่คำตอบในแต่ละแถว และจะต้องสามารถบรรจุตัวอักษรได้ตั้งแต่สองตัวอักษรขึ้นไป และตั้งคำถามตามลำดับลงไปทีละแถวจนถึงแถวที่ ๙  
       
  การเขียนและ
อ่านในแนวตั้ง
หรือ ลักษณะการเขียนอ่านลง ผู้ตั้งคำถามจะเริ่มคำถามตามลำดับแถวในแนวตั้ง (ดิ่ง) เริ่มจากแถวแรก (แถวอักษร ก ) เช่นเดียวกับการอ่านแนวขนาน ตามลำดับคำถามในแนวตั้งเช่น ก. ๑ หรือ ก. ๒ จากนั้นก็ตามด้วยแถวถัดไปจนถึงแถวสุดท้าย ฌ  
       
 
 
       
 
คำถามอ่านขนาน
๑ก. สัญญาประกันความเสียหายเช่น อัคคีภัย
๓ก. ห่วงใย
๓ฉ. โรคติดต่อจากการร่วมเพศ
๕ข. การกล่าวเหมาะสมด้วยเหตุผลในทันที
๗ก. แบบแผนที่กำหนดเพื่อความเรียบร้อย
๗ฉ. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
๙ก. สัญญาประกันภัยที่ตกลงจะให้ค่าสินไหมตอบแทนในนามของผู้เอาประกันภัย
 
 
 
คำถามอ่านลง
ก.๑ การรับรองจะรับใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ก.๖ ความร้อน, ความร้อนใจ
ง.๑ ผิวผ่องเป็นยองใย
ง.๗ คนใช้
จ.๔ สิ่งของเครื่องใช้
ฉ.๑ อุปกรณ์สำหรับบอกเวลา
ฉ.๗ เล่ห์กล
ฌ.๑ ทำพิธีบูชาครูประจำปี
ฌ.๖ ผู้เป็นใหญ่ในที่ประชุม
 
       
  เกมวงปริศนาอักษรไขว้ คือ เกมตอบปัญหาเชาว์ เป็นเกมผสมตัวอักษรที่เกิดจากการตีความคำถาม เพื่อให้ความหมายของคำตอบ ผู้สนใจควรอ่านทำความเข้าใจคำถามทั้งหมดในแต่ละหัวข้อ แล้วพิจารณาหาคำตอบที่ง่ายก่อน ทดลองเขียนสะกดคำศัพท์บรรจุลงในช่องที่กำหนด้วยดินสอ จากนั้นหาคำตอบถัดไปจากตัวสะกดที่มีแล้ว คำตอบที่ถูกต้องจะสามารถสังเกตได้ว่า "อักษรตัวหน้า(ตัวแรก) ตัวกลาง หรือตัวสุดท้ายจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งในแนวอ่านขนาน และในแนวอ่านลง ซึ่งจะต้องเป็นอักษรตัวเดียวกัน การเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน จะให้คุณประโยชน์มาก  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔