พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
เกมกีฬาภาษาไทย
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ในกีฬาภาษาไทย
เกี่ยวกับเกม :: กระดาน :: เบี้ย :: กติกาการเล่น
     
 

เป็นการพัฒนาการเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้จากการสะกดสร้างคำศัพท์บนแผ่นกระดาษ มาเล่นบนกระดานที่มีการกำหนดคะแนน จากการวางเบี้ยอักษรของการสร้างคำศัพท์แต่ละคำ องค์ประกอบของเกมวงปริศนาอักษรไขว์ใน "กีฬาภาษาไทย" ประกอบด้วย

 
       
    ๑. แผ่นกระดานต้นแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้ใน กีฬาภาษาไทย จำนวน ๑ แผ่น  
       
    ๒. เบี้ยอักษร จำแนกเป็นเบี้ย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเบี้ยเปล่า รวม ๒๗๐ ตัว ดังนี้คือ  
   
  ๒.๑ เบี้ยอักษรที่เป็นพยัญชนะ ก - ฮ จำนวน ๙๙ ตัวอักษร พร้อมคะแนน และ
  ๒.๒เบี้ยเปล่าไม่มีคะแนน สามารถเป็นพยัญชนะ ได้ทุกตัว จำนวน ๙ ตัว
  ๒.๓ เบี้ยสระ วรรณยุกต์ และ ไม้ฑัณทฆาต พร้อมคะแนน และ
  ๒.๔ เบี้ยเปล่าสำหรับสระ และวรรณยุกต์ จำนวนรวม ๑๖๒ ตัว
   
   
 
    ๓. แท่นวางเบี้ยจำนวน ๔ แท่น  
       
    ๔. หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ เล่ม  
       
    ๕. ซองใส่เบี้ยพยัญชนะ จำนวน ๑ ซอง  
       
    ๖. ซองใส่เบี้ยสระ และวรรณยุกต์ จำนวน ๑ ซอง  
       
    ๗. กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน ๑ กล่อง  
       
       
 
     
 

เป็นการพัฒนาการเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้จากการสะกดสร้างคำศัพท์บนแผ่นกระดาษ มาเล่นบนกระดานที่มีการกำหนดคะแนน จากการวางเบี้ยอักษรของการสร้างคำศัพท์แต่ละคำ องค์ประกอบของเกมวงปริศนาอักษรไขว์ใน "กีฬาภาษาไทย" ประกอบด้วย

 
       
    ๑. แผ่นกระดานต้นแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้ใน กีฬาภาษาไทย จำนวน ๑ แผ่น  
       
    ๒. เบี้ยอักษร จำแนกเป็นเบี้ย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเบี้ยเปล่า รวม ๒๗๐ ตัว ดังนี้คือ  
   
  ๒.๑ เบี้ยอักษรที่เป็นพยัญชนะ ก - ฮ จำนวน ๙๙ ตัวอักษร พร้อมคะแนน และ
  ๒.๒เบี้ยเปล่าไม่มีคะแนน สามารถเป็นพยัญชนะ ได้ทุกตัว จำนวน ๙ ตัว
  ๒.๓ เบี้ยสระ วรรณยุกต์ และ ไม้ฑัณทฆาต พร้อมคะแนน และ
  ๒.๔ เบี้ยเปล่าสำหรับสระ และวรรณยุกต์ จำนวนรวม ๑๖๒ ตัว
   
   
 
    ๓. แท่นวางเบี้ยจำนวน ๔ แท่น  
       
    ๔. หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ เล่ม  
       
    ๕. ซองใส่เบี้ยพยัญชนะ จำนวน ๑ ซอง  
       
    ๖. ซองใส่เบี้ยสระ และวรรณยุกต์ จำนวน ๑ ซอง  
       
    ๗. กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน ๑ กล่อง  
       
       
 
 
 
 
 
 
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔