ประวัติความเป็นมาของเกมวงปริศนาอักษรไขว้
เกม วงปริศนาอักษรไขว้ ประสบความสำเร็จในการค้นคว้า และสร้างต้นแบบ โดยนายเสริมศักดิ์ สภานนท์ ขณะกำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ได้ร่วมกับเพื่อนๆ และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ทั้งจากหน่วย งานของรัฐ และ เอกชนก่อตั้ง ชมรมอักษรปริศนา ขึ้น มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า THAI ALPHABETS PUZZLE CLUB สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราช สมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการ และมวลสมาชิก มีนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการร่วมส่งเสริม และ สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับ นักเรียน, นักศึกษา ตลอดจน เยาวชนของชาติ และบุคคลทั่วไป โดยการเล่นเกม วงปริศนาอักษรไขว้ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการ จัดการแข่งขันฯ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก และการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ กล่าวโดย หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
ชมรมอักษรปริศนา มีนโยบาย และ วัตถุประสงค์ ดังนี้คือ
" เด็กดี มีวินัย คือหัวใจ ไทยทั้งชาติ ~ เด็กฉลาด คือนักปราชญ์ ของชาติไทย "
พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ภาณุพันธ์ ยุคล ประธานคณะที่ปรึกษาท่านแรกทรงประทาน
เกมวงปริศนาอักษรไขว์

ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ โดยนายเสริมศักดิ์ สภานนท์ ขณะศึกษาอยู่ที่อังกฤษ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นเกมครอสเวอร์ด (Crossword) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่อาจารย์ให้ทำเป็นการบ้านทุกวัน (วิทยาลัยเวสลอนดอน) หลังจากการศึกษาเกมดังกล่าวผ่านไป ๖ เดือน ปรากฏว่าได้รับคุณประโยชน์เป็นอย่างมากการเปิดพจนานุกรมทำให้เกิดความชำนาญอย่างรวดเร็ว ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ มากมายพร้อมการอ่าน และการเขียนสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องแม่นยำภาษาไทยมีลักษณะการเขียนสะกดคำที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ การเขียนสะกดคำมีการวางสระและวรรณยุกต์ อยู่รอบพยัญชนะทั้งด้านหน้า, ด้านบน, ด้านหลังและด้านล่าง ในลักษณะที่เหมาะสมงดงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับภาษาไทย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ ปกหนังสือเล่มหนึ่ง บนโต๊ะอาจารย์ เป็นภาพพิรามิดในวงกลม ทำให้เกิดความคิดในการดัดแปลงเปลี่ยนภาพสามเหลี่ยมเป็นภาพสี่เหลี่ยมจตุรัสในวงกลม ภาพที่ปรากฏออกมาสามารถนำ พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ บรรจุลงได้อย่างลงตัว ต่อมาได้ดัดแปลงสี่เหลี่ยมจตุรัสให้เป็นมุมโค้ง เพื่อให้มีพื้นที่สามารถใส่สระ และวรรณยุกต์ได้อย่างสมบูรณ์ นำภาพสี่เหลี่ยมมุมโค้งในช่องวงกลมมาร้อยเรียงต่อกันเป็นแถวๆ ละ ๙ วง จำนวน ๙ แถว เพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับเกมภาษาไทย นำเลขไทย เลข " ๑ " ถึงเลข " ๙ " กำหนดคำอ่านในแนวขนาน นำพยัญชนะ " ก " ถึง " ฌ " เพื่อกำหนดคำอ่านในแนวดิ่ง และให้ชื่อต้นแบบตามเอกลักษณ์ของแบบสี่เหลี่ยมมุมโค้งในวงกลมว่า " เกมปริศนาอักษรไขว้ "


เกมวงปริศนาอักษรไขว้ในกีฬาภาษาไทย

เป็นการพัฒนาการเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้จากการสะกดสร้างคำศัพท์บนแผ่นกระดาษ มาเล่นบนกระดานที่มีการกำหนดคะแนน จากการวางเบี้ยอักษรของการสร้างคำศัพท์แต่ละคำ องค์ประกอบของเกมวงปริศนาอักษรไขว์ใน "กีฬาภาษาไทย" ประกอบด้วย