พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
ตามที่ผมนายเสริมศักดิ์ สภานนท์ ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ต้นแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้ และการแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้ ปัจจุบันพัฒนาเป็นการแข่งขัน "ไตรกีฬาภาษาไทย" ประธานเตรียมการจัดตั้งสมาคมอักษรปริศนา (เดิมมีสถานภาพเป็นชมรมอักษรปริศนา ก่อตั้งขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕) ในนามคณะกรรมการจัดงานมหกรรมก้าวสู่ปีทอง, คณะกรรมการ ๖๐ ปีทองฉลองสิริราชสมบัติและคณะกรรมการจัดงาน ๘๐ พรรษามหาราชา ที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อนำเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา แต่เนื่องจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้สานักงานที่เมืองพัทยาและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เตรียมการสำหรับจัดงานฯ จมอยู่ใต้น้ำได้รับความเสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านบาท จึงเลื่อนมาดำเนินการต่อในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ จากปัญหางบประมาณที่สูญเสียไปกับมหาอุทกภัย การเตรียมงานทั้งหมดต้องใช้เงินสำรองจากครอบครัว ซึ่งไม่เพียงพอที่จะติดตามองค์ประกอบต่างๆ ของงานที่เสียหายให้สาเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และเมื่อผมประสบอุบัติเหตุตกบันไดที่กรมประชาสัมพันธ์ เอ็นข้อเท้าขาดมากว่า ๘ เดือน ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนและรักษาอาการบาดเจ็บอยู่หลายเดือน จึงวางแผนขยายเวลามาดาเนินการต่อเพื่อให้แล้วเสร็จในปีนี้
 
เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ช่วงต่อขยายเวลา ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ผมและคณะกรรมการได้นำเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดงานฯ เชิญมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในฐานะผู้บริหารโครงการฯ เรียนเชิญคุณรัชดา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นกรรมการเหรัญญิก เปิดบัญชีโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ช่วงต่อขยายเวลา เพื่อรองรับผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ที่ต้องการสนับสนุนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลาผ่านบัญชีฯ
 
เตรียมจัดการแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทยอาเซียนหรือเอเซียแปซิฟิค ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ไตรกีฬาภาษาไทยนานาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมประสานงานการจัดกิจกรรม อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, สถาบันการพละศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฯลฯ
 
เตรียมจัดตั้งสมาคมอักษรปริศนาและสมาคมถ่ายภาพนานาชาติ จอยน์ แอนด์ แคร์ พัทยา เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณค่า คือ ส่งเสริมไตรกีฬาภาษาไทยและการถ่ายภาพ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางนาไปดาเนินการต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป
 
จึงขอแจ้งเบื้องต้นมา ณ ที่นี้ กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔