พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
ประวัติความเป็นมา
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
     
  เกม วงปริศนาอักษรไขว้ ประสบความสำเร็จในการค้นคว้า และสร้างต้นแบบ โดยนายเสริมศักดิ์ สภานนท์ ขณะกำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ได้ร่วมกับเพื่อนๆ และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ทั้งจากหน่วย งานของรัฐ และ เอกชนก่อตั้ง ชมรมอักษรปริศนา ขึ้น มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า THAI ALPHABETS PUZZLE CLUB สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราช สมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการ และมวลสมาชิก มีนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการร่วมส่งเสริม และ สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับ นักเรียน, นักศึกษา ตลอดจน เยาวชนของชาติ และบุคคลทั่วไป โดยการเล่นเกม วงปริศนาอักษรไขว้ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการ จัดการแข่งขันฯ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก และการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ชมรมอักษรปริศนา ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานคณะที่ปรึกษา, นายอรุณ งามดี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และ นายเสริมศักดิ์ สภานนท์ เป็นประธาน คณะกรรมการ

   


ชมรมอักษรปริศนา มีนโยบาย และ วัตถุประสงค์ ดังนี้คือ
   
-
เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็ก และเยาวชนของชาติ ตามแนวพระราชดำริ และนโยบายของรัฐบาล
   
-
พื่อส่งเสริม และเผยแพร่เกม วงปริศนาอักษรไขว้ ออกสู่ท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
   
-
เพื่อส่งเสริม และสร้างแนวทางให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด้วยการนำเสนอการเล่นเกม วงปริศนาอักษรไขว้ เป็นสื่อเสริมทักษะในโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา และระดับ อุดมศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
   
-
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา และเยาวชนของชาติ ร่วมสืบสานการใช้ พจนานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน อย่างสม่ำเสมอและเพื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
   
-
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวไทย เล็งเห็นคุณประโยชน์ของการเล่นเกม วงปริศนาอักษรไขว้
   
-
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และกีฬา
   
-
ร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก สนับสนุนความคิดริเริ่มของสมาชิก
   
-
ร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทย กับนักเรียนต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย
   
-
ริเริ่มส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการให้แก่มวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป ในโครงการเรียนดีมีรางวัล
   
-
ริเริ่มส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการให้แก่มวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป ในโครงการเรียนดีมีรางวัล
 
     
     
 
เด็กดี มีวินัย คือหัวใจ ไทยทั้งชาติ ~ เด็กฉลาด คือนักปราชญ์ ของชาติไทย
พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ภาณุพันธ์ ยุคล ประธานคณะที่ปรึกษาท่านแรกทรงประทาน
 
     
     
 
 
 
 
 
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔