พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
ตารางสรุปกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
( ช่วงต่อขยายเวลา )
 
กิจกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ๑.๒ โครงการ นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๙ “๙๙ ช่างภาพในรัชกาลที่ ๙”
  ๑.๒.๑ การประกวดวาดภาพ "พ่อหลวงในดวงใจ" ครั้งที่ ๒
    ภาพวาดเป็นผลงานด้านทัศนศิลป์ที่มีคุณค่า สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลสืบสานความทรงจำต่อเหตุการณ์ในอดีตได้ดีเป็นอย่างดี มีความสมบูรณ์แบบ มีเนื้อหาสาระมากกว่าคำพูดหลายพันคำ มีความสำคัญเสมือนการจำลองภาพบุคคล สถานที่ โดยผ่านจินตนาการ ฝีมือและผลงานของจิตรกร ศิลปินผู้มีอัจฉริยภาพเป็นเลิศสาขาหนึ่ง กำหนดให้วาดภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระอิริยาบถต่างๆ หรือถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ท่านด้วยสีตามความปรารถนาลงบนผืนผ้าใบหรือบนกระดาษ.... ประธานดำเนินงาน นายมงคล ไชยวงศ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
       
 
       
    เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
    เริ่มรับภาพ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ปิดรับภาพ วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ขนาดภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ไม่เกิน ๓๐ นิ้ว
    สถานที่รับภาพ วิทยาลัยเพาะช่างฯ และ ตู้ ปณ. ๑๐๔๗ ปท.สวนพลู ๑๐๑๒๑
    ตัดสินภาพ วันเสาร์ที่ ๑๖ และวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ประกาศผลฯ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    จัดแสดงภาพ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่จัดแสดง ................................................และเอสพลานาดซีนีเพล็กซ์
    พิธีมอบรางวัล วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
       
 
***** รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข กรุณาติดต่อที่หมายเลข ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔ *****
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔