พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
ตารางสรุปกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
( ช่วงต่อขยายเวลา )
 
กิจกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ๑.๕ โครงการ ประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมืองท่องเที่ยว ปีที่ ๗ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
  ๑.๕.๒ การประกวดขวัญใจช่างภาพเมืองพัทยา
    คือ การประกวดสาวงามที่มีอายุระหว่าง ๑๓ ปี ถึง ๑๙ ปีบริบูรณ์ พิจารณาจากภาพถ่ายอิริยาบถต่างๆ ในชุดกีฬาที่ถ่ายในเมืองพัทยา และการสัมภาษณ์ (บุคลิก, กิริยา, มารยาท, คุณธรรม, จริยธรรม, ความรู้ความสามารถ วิสัย ทัศน์) เป็นทูตวัฒนธรรมเมืองพัทยา ส่งเสริมการถ่ายภาพบุคคล และส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งแรกในเมืองพัทยา โดยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯและคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพนานาชาติ จอยน์ แอนด์ แคร์ พัทยา ประธานดำเนินงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
       
    เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่รับสมัคร สานักงานท่องเที่ยวเมืองพัทยา - เจบี คัลเลอร์แลบ และทางระบบ E - mail
    ขนาดภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ไม่เกิน ๑๐ นิ้ว
    สถานที่ถ่ายภาพ ต้องถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เท่านั้น (ชุดกีฬา)
    เริ่มรัีบภาพ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ปิดรับภาพ วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่รับภาพ สำนักงานท่องเที่ยวเมืองพัทยา - เจบี คัลเลอร์แลบ และทางระบบ E - mail
    ตัดสินภาพ วันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ประกาศผล วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    กิจกรรมผู้ประกวด
อบรมสัมมนาระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ประกาศผลการตัดสิน วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันลอยกระทง)
       
 
***** รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข กรุณาติดต่อที่หมายเลข ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔ *****
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔